ఈ సీస పద్యం అచ్చమైన పొడుపు కథ.

👉ఇక జవాబుల సూచికలు- ప్రతి జవాబుకి ఐదు అక్షరాలు ఉంటాయి,

ముందునుంచి వెనుక నుంచి చదివినా ఒకేలా ఉంటాయి. (ఉదా;- “ కిటికి”వలె ).

1.రాముడు ఎవరిసాహాయంతో రావణుని చంపాడు? 2.వాసుదేవుని పట్నం పేరు ఏమిటి? 3.రాజమన్నారు అనే రాజు చేతిలో బాణం ఎమిటి?(శరము=బాణము)

  1. నిమ్మ పండు విత్తనం పేరు ఏది? 5.రంభ జడలో పెట్టుకొన్న పూలదండ పేరు? 6.సభలో నవ్వించే కవిపేరు ఏది? 7.సీత పెండ్లికి సుల్కంగా పెట్టిన విల్లు ఏది? ( ఓలి=శుల్కం) 8.శ్రీకృష్ణుడు ఎవరి యింట పెరిగేడు?
ఈ క్రింది జవాబులు చూడండి.

1.తోకమూకతో! ( వానరాలకి ఇంకొక పేరు.) 2.రంగనగరం! ( శ్రీరంగం ) 3.లకోల కోల! ( కోల= బాణం) 4.జంబీర బీజం! ( జంబీరం=నిమ్మపండు. బీజం=విత్తనం) 5.మందార దామం! ( దామం అంటే దండ) 6.వికట కవి! ( హాస్యకవి తెనాలి రామ కృష్ణుడు) 7.పంచాస్య చాపం! ( శివుని విల్లు) 8.నంద సదనం! ( నందుని ఇల్లు) పై జవాబులు ఐదు అక్షరాలతో, ఎటునుంచి చదివినా ఒకేలా ఉంటాయి.

👉అదే ఈ చాటు పద్యంలోని చమత్కారం. ఇట్టి చాటువుల ద్వారా భాషా జ్ఞానం, పద జ్ఞానం వృద్ది చెందుతాయి. ఇలాంటివి ఇంకా చదవాలని కుతూహలం పెంచుతాయి. పెద్దలు చదివి, పిల్లలకి కూడా తెలపగలరు.