ఈ సీస పద్యం అచ్చమైన పొడుపు కథ.

ఇది ప్రౌఢరాయల ఆస్థాన కవి ఎవరో రచించి ఉంటారు. ఎనిమిది ప్రశ్నలు? వాటికి జవాబులు ఈ చాటువులో కవి పొందుపరచాడు. “ రాముడెవ్వానితో రావణు మర్దించె? పర వాసు దేవుని పట్నమేది ? రాజమన్నారుచే…

కావ్యం అంటే ఏమిటి,దాని ప్రయోజనం

ఆంగ్లంలో కావ్యం, కవిత్వం అనే పదాలు సామాన్యంగా ఒకే అర్థంలో వాడబడుతూండటం గమనించవచ్చు. అదే తెలుగుకు వచ్చేసరికి…. కావ్యం వేరు, కవిత్వం వేరు. చిన్న ఖండికలు వేరుగా చెప్పబడుతున్నాయి. చాలా మంది శతకాలు కూడా…